f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
แบบสอบถาม

แบบประเมินเว็บไซต์

คำอธิบาย :

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

 • ข้อที่ 1 เพศ
  คำตอบ หญิง
  ชาย
 • ข้อที่ 2 สถานภาพผู้ตอบ
  คำตอบ อาจารย์
  บุคลากรในหน่วงงาน
  นักศึกษา
  บุคคลทั่วไป
  อื่น ๆ
 • ข้อที่ 3 หน่วยงานที่ท่านสังกัด
  คำตอบ หน่วยงานรัฐ
  หน่วยงานเอกชน
  อื่น ๆ
 • ข้อที่ 4 ด้านเนื้อหา - มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอไม่พอใจที่สุด
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 5 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 6 ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 7 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 8 มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 9 ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 10 เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 11 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ - การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 12 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 13 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 14 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 15 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 16 มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 17 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 18 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 19 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 20 ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ - เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 21 เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 22 สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด
 • ข้อที่ 23 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
  คำตอบ พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  ปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจที่สุด