f
โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่งและ การบริหารจัดการ
ลงวันที่ 13/01/2564

โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่งและ
การบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) กิจกรรมย่อย ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)
ปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2090
ตอน ปางแก – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม.10+000 – กม.11+600
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 95 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการประชุม 105 ดาวน์โหลด
วาระการประชุม 94 ดาวน์โหลด

'