Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 201

ประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ระหว่าง กม.7+700 - กม.7+800 (ด้านซ้ายทาง) เพื่อให้การซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ไปก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง #แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2 #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)
title
การประชุมประชาสัมพันธ์งานฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหาญ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์งานฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหาญ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในการประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียจากการก่อสร้างโครงสร้าง ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นอำเภอด่านขุนทด จำนวน 3 โครงการ
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้จัดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางลอดแยกนครราชสีมา

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้จัดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางลอด จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวง หมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้อง KDOO ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ตำบลในเมือง อ.เมือง จงนครราชสีมา โดย นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียจากการก่อสร้าง ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจได้รับรู้ข้อมูล คำชี้แจงและเหตุผลของการดำเนินโครงการฯ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างการดำเนินการ ก่อสร้าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ พร้อม กับนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการหาแนวทางแก้ไขเพื่อ ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด #แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2 #สำนักก่อสร้างสะพาน #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง_1586