f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
แขวงฯ นครราชสีมาที่ 2 เผยผลสำรวจมอเตอร์เวย์ M6 ช่วง ปากช่อง ประชาชนอยากให้เปิดทุกเทศกาล
ลงวันที่ 03/05/2564

แขวงฯ นครราชสีมาที่ 2 เผยผลสำรวจมอเตอร์เวย์ M6 ช่วง ปากช่อง ประชาชนอยากให้เปิดทุกเทศกาล

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เปิดเผยถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าใช้เส้นทางชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว เพื่อรองรับการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีผู้ใช้บริการในระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2564  รวมทั้งสิ้น 206,105 คัน คิดเป็นร้อยละ 18.84% ของปริมาณรถทั้งหมดที่วิ่งบนทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ)  จำนวน 1,093,808 คัน โดยแบ่งเป็น  มอเตอร์เวย์สาย 6 ฝั่งขาออก ระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2564  มีจำนวน 102,117 คัน คิดเป็น 26.82%  ของปริมาณรถขาออกทั้งหมด 380,619 คัน  ส่วนปริมาณรถวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงลำตะคอง มีจำนวน  278,502 คัน  ส่วนมอเตอร์เวย์สาย 6 ฝั่งขาเข้า ระหว่างวันที่ 14-19 เมษายน 2564 มีจำนวน 103,988 คัน คิดเป็นร้อยละ 25.62% ของปริมาณรถขาเข้าทั้งหมด 405,752 คัน  ส่วนปริมาณรถวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงลำตะคอง มีจำนวน 301,764  คัน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 กล่าวอีกว่า ภายหลังจากที่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าใช้เส้นทางชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้จัดทําแบบสอบถามขึ้นเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว ที่เปิดให้ใช้งานเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อประชาชนต่อไป

ซึ่งจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามนี้ทางออนไลน์มีทั้งสิ้น 304 คน โดยเป็นประชาชนทั่วไปผู้ใช้ทางหลวงในการสัญจร 93.4% หน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ 6% ที่เหลือเป็นภาคเอกชน/ผู้ประกอบการด้านคมนาคมขนส่ง เป็นเพศชายอายุ 41 ปีขึ้นไปตอบแบบสอบถามมากที่สุดในส่วนของความพึงพอใจในการใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว ทั้งด้านคุณภาพของทางที่ใช้สัญจร ,ด้านความสะดวกในการใช้ทาง,ด้านความปลอดภัย,ด้านภูมิทัศน์สองข้างทางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พอใจในระดับดีมาก โดยในส่วนที่ 3 ที่ถามถึงความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีสิ่งใดต้องปรับปรุง มีผู้ตอบอีกเพียงเล็กน้อยบอกว่าไม่ตอบสนองความต้องการใช้งาน ส่วนคำถามส่วนที่ 4 เกี่ยวกับความพึงพอใจและต้องการโดยภาพรวมที่ถามถึงความคิดเห็นต่อการเปิดใช้งานเป็นการชั่วคราวของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง-สีคิ้ว ร้อยละ 95.4%ต้องการให้มีการเปิดใช้งานทางหลวง พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง-สีคิ้ว อีกในโอกาสต่อไป และสุดท้ายสิ่งที่ต้องการให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ในการแนะนําเส้นทางให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงช่วงเวลาก่อนเปิดและปิดใช้เส้นทางรวมทั้งอยากให้เพิ่มปริมาณห้องน้ำและมีจุดพักรถ และสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการคืออยากให้เพิ่มระยะทางในการใช้งานทางหลวงมอเตอร์เวย์ให้มากกว่า 36 กิโลเมตรและเปิดใช้งานเป็นการชั่วคราวทุก ๆ วันหยุดเทศกาล โดยผลการสำรวจดังกล่าวนี้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จะได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการในโอกาสต่อไปhttp://opwnewsthailand.com/


'