f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
การประชุมการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อการปรับปรุงความปลอดภัยบนทางหลวง ด้วยการก่อสร้างติดตั้งบาริเออร์คอนกรีต สำหรับเป็นฉนวนกั้นกลาง ทดแทนเกาะสีและเกาะกลางที่เป็นเกาะแบบร่องลึก
ลงวันที่ 05/11/2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โดยหมวดทางหลวงในสังกัด ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อการปรับปรุงความปลอดภัยบนทางหลวง ด้วยการก่อสร้างติดตั้งบาริเออร์คอนกรีต สำหรับเป็นฉนวนกั้นกลาง ทดแทนเกาะสีและเกาะกลางที่เป็นเกาะแบบร่องลึก เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดความสูญเสียแก่ชีวิต, การบาดเจ็บและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง

โดยมี หัวหน้าหมวดทางหลวง เป็นผู้นำเสนอข้อมูลทุก ๆ ด้านพร้อมชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ผลสรุปการประชุมในวันนี้ ประชาชนให้ความสนใจต่อการเลือกใช้บาริเออร์คอนกรีตเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

#สายด่วนกรมทางหลวง_1586

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2

#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง


'