f
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้จัดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางลอดแยกนครราชสีมา
ลงวันที่ 24/05/2566
ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้จัดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางลอด
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวง
หมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา)
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้อง KDOO ชั้น 1
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
ตำบลในเมือง อ.เมือง จงนครราชสีมา
โดย นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224
(แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียจากการก่อสร้าง
ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจได้รับรู้ข้อมูล คำชี้แจงและเหตุผลของการดำเนินโครงการฯ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างการดำเนินการ
ก่อสร้าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ พร้อม
กับนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาต่างๆ
ไปพิจารณาดำเนินการหาแนวทางแก้ไขเพื่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

'