f
การประชุมประชาสัมพันธ์งานฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหาญ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ลงวันที่ 26/05/2566
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์งานฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหาญ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในการประชุม
เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียจากการก่อสร้างโครงสร้าง ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นอำเภอด่านขุนทด จำนวน 3 โครงการ

'