f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+010 - กม.66+364 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 222.52 ตร.ม.) 27/10/2565 นร.20/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หินหล่อง - ด่านขุนทด ตอน 1 ระหว่าง กม.37+640 - กม.38+390 , กม.38+775 - กม.39+440 และ กม.41+978 - กม.42+627 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 49 ต้น) 27/10/2565 นร.29/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
3 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน นครราชสีมา – หัวทะเล ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+850 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 38 ต้น) 27/10/2565 นร.21/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.39+000 - กม.41+400 LT.,FLT. (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,980 เมตร) 27/10/2565 นร.23/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ระหว่าง กม.3+500 - กม.27+500 (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,144 เมตร) 27/10/2565 นร.25/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.38+796 - กม.42+532 RT.,FRT. (เป็นแห่ง ๆ ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,384 เมตร) 27/10/2565 นร.24/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หินหล่อง - ด่านขุนทด ระหว่าง กม.32+500 - กม.40+000 (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,604 เมตร) 27/10/2565 นร.28/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.42+000 - กม.66+000 (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,600 เมตร) 27/10/2565 นร.26/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
9 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 1 ระหว่าง กม.115+000 - กม.117+800 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 67 ต้น) 27/10/2565 นร.22/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
10 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพัก เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11/59 ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอน ทางเข้าปากช่อง ที่ กม.4+047 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 18/10/2565 นร.27/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
11 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง กม.28+200 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 นร.7/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
12 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง กม.28+200 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
13 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ระหว่าง กม.8+000 - กม.10+085 LT. ปริมาณงาน 20,008 ตร.ม. 22/09/2565 นร.8/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
14 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.48+500 - กม.50+250 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,666 ตร.ม.) 22/09/2565 นร.14/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ระหว่าง กม.108+500 - กม.108+800 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 13/09/2565 นร.11/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 120 รายการ