f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้า 03/11/2565 612/-/66/60 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2 จ้างรถขุดพร้อมหัวเจาะ จำ นวน ๑๐๗ แห่ง 17/10/2565 612/-/66/24 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
3 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ FUJI XEROX DOCUPRINT P๓๕๕D จำ นวน ๒ กล่อง/box 17/10/2565 612/40/66/23 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
4 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำ นวน ๓ รายการ 10/10/2565 612/85/66/10 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 2 ระหว่าง กม.139+300 - กม.140+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,305 ตร.ม.) 04/11/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
6 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง กม.28+200 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
7 จ้างก่อสร้าง งบกลาง(ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 2 ระหว่าง กม.85+689 - กม.86+554 RT 09/08/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
8 จ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หินหล่อง - ด่านขุนทด ตอน 1 ระหว่าง กม.38+025 - กม.39+685 03/08/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
9 จ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หินหล่อง - ด่านขุนทด ตอน 1 ระหว่าง กม.38+025 - กม.39+ 03/08/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
10 จ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ตอน 3 ระหว่าง 03/08/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
11 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๕๐๐ RT. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๓๑๕ ตร.ม.) 19/07/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
12 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอน ทางเข้าปากช่อง ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+700 30/01/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
13 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.80+400 - กม.80+550 03/09/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.137+165 - กม.139+100 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,154.00 เมตร) ด้ 23/12/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 4 ระหว่าง กม.53+500 - กม.60+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3 แห่ง) 08/12/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 37 รายการ