f
กำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด – นครราชสีมา
ลงวันที่ 09/12/2563

กำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน 

ทางหลวงหมายเลข 2  ตอน  โคกกรวด – นครราชสีมา

  ระหว่าง  กม.137+165 - กม.138+300  และ  กม.139+000 – กม.140+000

ในวันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2563  เวลา  09.30 – 11.00  น.

ณ  อาคารหอประชุม 90 ปี  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 134 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการประชุม 150 ดาวน์โหลด
วาระการประชุม 124 ดาวน์โหลด

'