f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 64087130851
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.0+420.13 RT. และที่ กม.0+459.866 LT. ปริมาณงาน 2 แห่ง
งบประมาณ 5,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 11/08/2564 23/08/2564
2 ประกาศราคากลาง [ ขยายระยะเวลาการเผยแพร่ราคากลางให้ครบ 90 วัน ตามระเบียบ ] 09/08/2564 30/11/2564
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 11/08/2564 23/08/2564
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 24/08/2564 24/11/2564
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 06/09/2564 04/01/2565
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ