f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้า 24/03/2566 469,008.45 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 24/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง จำนวน 2 รายการ 23/03/2566 120,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/03/2566 21,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนป้ายจราจร และหลักนำทาง 22/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA. 22/03/2566 175,373.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 21/03/2566 309,636.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อทรายหยาบ 15/03/2566 13,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15 เล่ม 1-2555 15/03/2566 5,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 15/03/2566 13,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนราวกันอันตราย 13/03/2566 26,047.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 13/03/2566 6,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อเสาเหล็กกล่อง 3x3x6.00 ม. หนา 2.30 มม. 13/03/2566 46,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนบาริเออร์คอนกรีต 10/03/2566 7,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/03/2566 14,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 437 รายการ