f
กำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด
ลงวันที่ 13/03/2563

กำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  บนทางหลวงหมายเลข  2217 

ตอน   ด่านขุนทด  -  หนองกราด  ระหว่าง  กม.7+100  -  กม.7+875 

ในวันอังคารที่  31  มีนาคม  2563  เวลา  09.30 – 11.00  น.

ณ  ศาลาวัดถนนหักใหญ่  ตำบลกุดพิมาน  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 196 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการประชุม 243 ดาวน์โหลด
วาระการประชุม 184 ดาวน์โหลด

'