f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
631 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำ นวน ๒ รายการ 11/10/2565 32,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
632 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำ นวน ๓ รายการ 10/10/2565 38,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
633 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำ นวน ๓ รายการ 10/10/2565 38,400.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
634 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำ นวน ๒ รายการ 10/10/2565 166,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
635 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำ นวน ๒ รายการ 10/10/2565 17,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
636 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำ นวน ๗ รายการ 07/10/2565 109,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
637 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำ นวน ๓ รายการ 07/10/2565 36,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
638 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำ นวน ๓ รายการ 06/10/2565 5,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
639 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำ นวน ๒ รายการ 06/10/2565 51,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
640 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/10/2565 484,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
641 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 2 ระหว่าง กม.110+362 - กม.129+962 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,000 อัน) 01/12/2565 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
642 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.35+772 - กม.39+000 LT. และ กม.53+100 - กม.69+870 LT. ผลผลิต 1 แห่ง(ปริมาณงาน 1,000 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2565 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
643 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 2 ระหว่าง กม.139+300 - กม.140+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,305 ตร.ม.) 04/11/2565 500,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
644 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.10+000 - กม.23+700 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,892 อัน) 01/12/2565 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
645 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 2 ระหว่าง กม.139+300 - กม.140+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,305 ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2565 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 631 ถึง 645 จาก 871 รายการ