f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
676 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 24/11/2565 10,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
677 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาบํารุงที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง รหัสงาน 21550 24/11/2565 83,986.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
678 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 24/11/2565 7,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
679 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 HOT MIX (รับเอง) 23/11/2565 128,331.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
680 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/11/2565 12,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
681 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้า 23/11/2565 20,227.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
682 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/11/2565 12,425.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
683 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อหินคลุก 22/11/2565 46,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
684 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนป้ายจราจร 22/11/2565 8,815.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
685 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 22/11/2565 98,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
686 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อHOT MIX (รับเอง) 21/11/2565 132,597.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
687 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมขอบรางระบายน้ำคอนกรีต 21/11/2565 6,259.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
688 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อหิน 3/8" 21/11/2565 14,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
689 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/11/2565 316,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
690 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้า 18/11/2565 32,539.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 676 ถึง 690 จาก 985 รายการ