f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
796 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0203 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ตอน 3 ระหว่าง กม.107+840 - กม.108+400 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 16 ต้น) 22/01/2565 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
797 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โครกรวด ตอน 13 ระหว่าง กม.114+100 - กม.114+940 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 24 ต้น) 26/01/2565 1,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
798 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 5 ระหว่าง กม.50+900 - กม.52+700 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 78 ต้น) 25/01/2565 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
799 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0203 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.102+900 - กม.105+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 44 ต้น) 25/01/2565 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
800 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200 ตอน อีเหลอ - ปากช่อง ตอน 2 ระหว่าง กม.66+800 - กม.67+350 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 541.00 เมตร) 19/01/2565 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
801 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ตอน 1 ระหว่าง กม.13+500 - กม.18+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,083.00 เมตร) 22/01/2565 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
802 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 4 ระหว่าง กม.53+100 - กม.54+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม.) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
803 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 3 ระหว่าง กม.114+900 - กม.118+797 FT. LT ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม.) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
804 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 5 ระหว่าง กม.43+000 - กม.43+600 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2 แห่ง) 20/01/2565 300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
805 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 4 ระหว่าง กม.53+500 - กม.60+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3 แห่ง) 08/12/2564 450,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
806 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 8 ระหว่าง กม.115+100 - กม.118+997 FT. RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม.) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
807 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจร บนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 2 ระหว่าง กม.1+125 - กม.2+250 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม.) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
808 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.35+772 - กม.37+550 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม.) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
809 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 4 ระหว่าง กม.112+600 - กม.112+985 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 10 ต้น) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
810 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก – บ่อทอง ตอน 4 ระหว่าง กม.53+500 – กม.60+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3 แห่ง) 20/01/2565 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 796 ถึง 810 จาก 969 รายการ