f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
781 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 04/04/2565 73,495.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
782 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 4 รายการ 23/03/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
783 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอน ทางเข้าปากช่อง ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+700 30/01/2565 20,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
784 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.68+200 - กม.69+870 LT. 01/02/2565 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
785 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 2 ระหว่าง กม.113+100 - กม.113+800 27/01/2565 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
786 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.80+400 - กม.80+550 03/09/2565 4,999,300.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
787 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) 27/01/2565 68,831.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
788 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด ระหว่าง กม.7+875 - กม.8+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/02/2565 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
789 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.68+200 - กม.69+870 LT. 29/01/2565 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
790 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.137+165 - กม.139+100 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,154.00 เมตร) ด้ 23/12/2564 4,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
791 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 1 ระหว่าง กม.129+962 - กม.133+859 FT. LT ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม.) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
792 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 2 ระหว่าง กม.99+500 - กม.100+420 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 45 ต้น) 25/01/2565 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
793 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 1 ระหว่าง กม.90+015 - กม.90+851 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 25/01/2565 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
794 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.50+400 - กม.50+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) 20/01/2565 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
795 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 6 ระหว่าง กม.59+000 - กม.60+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 20/01/2565 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 781 ถึง 795 จาก 969 รายการ