f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
751 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ไตรมาส 4 เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64 30/09/2564 26,895.28 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
752 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 31/08/2564 61,396.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
753 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0600 ตอน โพธิ์กลาง - ทางต่างระดับนครราชสีมา กม.297+000 แยก 2130 - 18/11/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
754 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.0+420.13 RT. และที่ กม.0+459.866 LT. ปริมาณงาน 2 แห่ง 06/09/2564 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
755 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,902 ต้น 15/07/2564 3,923,749.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
756 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 16/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
757 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง (สขร.1) 16/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
758 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 16/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
759 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564โดยวิธีเฉาะเจาะจง 01/10/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
760 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0500 ตอน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 - สามแยกสุรนารายณ์ ระหว่าง กม.232+895 - กม.232+939 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2564 1,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
761 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 1 ระหว่าง กม.72+425 - กม.73+185 ปริมาณงาน 22,040 ตร.ม. 05/01/2564 8,450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
762 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0203 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ระหว่าง กม.104+000 - กม.105+500 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,000 EACH 27/11/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
763 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.115+500 - กม.117+000 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,000 EACH 27/11/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
764 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 5 ที่ กม.2+520 และ กม.3+140 ผลผลิต 2 แห่ง 25/11/2563 300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
765 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 2 ที่ กม.2+850 และ กม.3+852 ผลผลิต 2 แห่ง ปริมาณงาน 30 ต้น 25/11/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 751 ถึง 765 จาก 871 รายการ