f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HIGHWAYS MAINTENANCE SYSTEM) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201,0202,0203,0204,0205 ตอน มวกเหล็ก-บ่อทอง-มอจะบก-ไร่โคกสูง-โคกกรวด-นครราชสีมา ปริมาณงาน 1 โครงการ 18/04/2562 8,420,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,208 ต้น 10/09/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง-มอจะบก ระหว่าง กม.92+750 - กม.92+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/02/2562 2,800,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 งานจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทางประเภทงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200 ตอน อีเหลอ – ปากช่อง ระหว่าง กม.61+000 – กม.72+138 , ทางหลวงหมายเลข 2274 ตอนควบคุม 0102 ตอน อีเหลอ – ปางหัวช้าง ระหว่าง กม.0+000 – กม.9+367 18/03/2562 4,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.146+648 - กม.147+008 ปริมาณงาน 920.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/02/2562 2,930,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ 05/01/2562 3,112,161.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2311 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสองห้อง – หนองขวาง ระหว่าง กม.3+987 – กม.10+212 ปริมาณงาน 156 ต้น 13/02/2562 6,766,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวงทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว – หินหล่อง ที่ กม.0+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/02/2562 13,055,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 113 จาก 113 รายการ