f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนป้ายแนะนำ 05/10/2566 80,938.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จำหน่ายพัสดุ(ถังยางเปล่า)ชำรุด จำนวน 317 ถัง 22/02/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 การขายวัสดุแบตเตอรี่ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2566) 09/10/2566 122,608.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 25/09/2566 7,974.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA. 22/09/2566 111,815.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม) มอก.1054-2552 21/09/2566 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 21/09/2566 17,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อยาฆ่าหญ้าแบบดูดซึม จุ 4 ลิตร 21/09/2566 5,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/09/2566 14,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุดและเสื่อมคุณภาพ (รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง) จำนวน 4 รายการ 12/10/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 20/09/2566 44,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 20/09/2566 21,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19/09/2566 17,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 768 รายการ