f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 26/10/2566 7,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA. 26/10/2566 163,817.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้า 25/10/2566 298,585.76 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อผ้าใบคลุมวัสดุ ขนาด 4.00 x 6.00 ม. 25/10/2566 13,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อรองเท้าบู๊ช (แบบยาว) 25/10/2566 9,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 24/10/2566 7,265.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2566 126,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนราวกันอันตราย และต้นเหลืองปรีดียาธร 17/10/2566 10,446.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/10/2566 488,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/10/2566 7,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อผ้าแพร จำนวน 2 รายการ 11/10/2566 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อแผ่นเทปสะท้อนแสง จำนวน 3 รายการ 11/10/2566 248,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลักนำทางยางพารา 10/10/2566 11,988.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนราวกันอันตราย 09/10/2566 18,291.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนป้ายแนะนำ 05/10/2566 7,999.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 768 รายการ