f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
736 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำ นวน ๓ รายการ 06/10/2565 5,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
737 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำ นวน ๒ รายการ 06/10/2565 51,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
738 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/10/2565 484,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
739 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 2 ระหว่าง กม.110+362 - กม.129+962 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,000 อัน) 01/12/2565 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
740 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.35+772 - กม.39+000 LT. และ กม.53+100 - กม.69+870 LT. ผลผลิต 1 แห่ง(ปริมาณงาน 1,000 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2565 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
741 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 2 ระหว่าง กม.139+300 - กม.140+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,305 ตร.ม.) 04/11/2565 500,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
742 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.10+000 - กม.23+700 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,892 อัน) 01/12/2565 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
743 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 2 ระหว่าง กม.139+300 - กม.140+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,305 ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2565 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
744 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+010 - กม.66+364 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 222.52 ตร.ม.) 09/12/2565 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
745 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หินหล่อง - ด่านขุนทด ตอน 1 ระหว่าง กม.37+640 - กม.38+390 , กม.38+775 - กม.39+440 และ กม.41+978 - กม.42+627 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 49 ต้น) 09/12/2565 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
746 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน นครราชสีมา – หัวทะเล ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+850 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 38 ต้น) 08/12/2565 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
747 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.39+000 - กม.41+400 LT.,FLT. (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,980 เมตร) 10/12/2565 5,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
748 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ระหว่าง กม.3+500 - กม.27+500 (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,144 เมตร) 09/12/2565 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
749 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.38+796 - กม.42+532 RT.,FRT. (เป็นแห่ง ๆ ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,384 เมตร) 09/12/2565 6,250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
750 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หินหล่อง - ด่านขุนทด ระหว่าง กม.32+500 - กม.40+000 (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,604 เมตร) 09/12/2565 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 736 ถึง 750 จาก 969 รายการ