f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ป่าไผ่ - ปากช่อง ระหว่าง กม.56+000 - กม.57+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 19/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ตอน 2 ระหว่าง กม.10+085 - กม.12+455 LT. และกม.12+150 - กม.12+420 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.640 กม.) 22/04/2567 29,999,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.43+850 - กม.47+815 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,406.00 เมตร) 22/04/2567 14,996,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 5,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 116,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 29,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) 09/04/2567 122,798.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน โคกกรวด - หนองสรวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 (เป็นช่วง ๆ)ผลผลิต 1แห่ง (ปริมาณงาน 65.70 ตร.ม.) 05/04/2567 498,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 5 ระหว่าง กม.142+084 - กม.142+344 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 260 เมตร) 05/04/2567 495,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ระหว่าง กม.81+000 - กม.85+000 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 21 ต้น) 05/04/2567 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อโคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มม.สีเหลือง และป้ายหัวเกาะไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 204,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 16,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 2 ระหว่าง กม.114+976 - กม.122+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8,248.00 เมตร) 11/04/2567 14,996,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 2 ระหว่าง กม.134+675 - กม.142+002 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8,228.00 เมตร) 11/04/2567 14,996,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.43+850 - กม.47+815 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,406.00 เมตร) 22/04/2567 14,996,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 969 รายการ