f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
691 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.68+200 - กม.69+870 LT. 29/01/2565 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
692 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.137+165 - กม.139+100 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,154.00 เมตร) ด้ 23/12/2564 4,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
693 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 1 ระหว่าง กม.129+962 - กม.133+859 FT. LT ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม.) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
694 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 2 ระหว่าง กม.99+500 - กม.100+420 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 45 ต้น) 25/01/2565 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
695 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 1 ระหว่าง กม.90+015 - กม.90+851 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 25/01/2565 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
696 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.50+400 - กม.50+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) 20/01/2565 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
697 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 6 ระหว่าง กม.59+000 - กม.60+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 20/01/2565 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
698 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0203 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ตอน 3 ระหว่าง กม.107+840 - กม.108+400 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 16 ต้น) 22/01/2565 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
699 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โครกรวด ตอน 13 ระหว่าง กม.114+100 - กม.114+940 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 24 ต้น) 26/01/2565 1,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
700 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 5 ระหว่าง กม.50+900 - กม.52+700 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 78 ต้น) 25/01/2565 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
701 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0203 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.102+900 - กม.105+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 44 ต้น) 25/01/2565 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
702 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0200 ตอน อีเหลอ - ปากช่อง ตอน 2 ระหว่าง กม.66+800 - กม.67+350 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 541.00 เมตร) 19/01/2565 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
703 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ตอน 1 ระหว่าง กม.13+500 - กม.18+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,083.00 เมตร) 22/01/2565 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
704 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 4 ระหว่าง กม.53+100 - กม.54+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม.) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
705 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 3 ระหว่าง กม.114+900 - กม.118+797 FT. LT ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม.) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 691 ถึง 705 จาก 871 รายการ