f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
706 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 5 ระหว่าง กม.43+000 - กม.43+600 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2 แห่ง) 20/01/2565 300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
707 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 4 ระหว่าง กม.53+500 - กม.60+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3 แห่ง) 08/12/2564 450,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
708 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 8 ระหว่าง กม.115+100 - กม.118+997 FT. RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม.) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
709 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจร บนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 2 ระหว่าง กม.1+125 - กม.2+250 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม.) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
710 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.35+772 - กม.37+550 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม.) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
711 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 4 ระหว่าง กม.112+600 - กม.112+985 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 10 ต้น) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
712 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก – บ่อทอง ตอน 4 ระหว่าง กม.53+500 – กม.60+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3 แห่ง) 20/01/2565 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
713 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.35+800 - กม.37+800 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3 แห่ง) 19/01/2565 450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
714 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ระหว่าง กม.88+500 - กม.100+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 19/01/2565 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
715 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.50+700 - กม.52+700 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3 แห่ง) 19/01/2565 450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
716 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 1 ระหว่าง กม.129+962 - กม.133+859 FT. LT ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,315 ตร.ม.) 10/12/2564 500,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
717 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 9 ระหว่าง กม.143+770 - กม.143+975 และ ระหว่าง กม.144+542 - กม.145+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 789 ตร.ม.) 07/12/2564 300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
718 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.41+600 - กม.42+800 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2 แห่ง) 19/01/2565 300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
719 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 3 ที่ กม.1+700 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 6 ต้น) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
720 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 1 ที่ กม.1+175 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 6 ต้น) 07/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 706 ถึง 720 จาก 871 รายการ