f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
721 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ตอน 1 ที่ กม.1+175 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 6 ต้น) 07/12/2564 500,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
722 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.15+120 - กม.25+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,263 อัน) 07/12/2564 320,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
723 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 4 ระหว่าง กม.53+500 - กม.60+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3 แห่ง) 08/12/2564 450,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
724 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก – บ่อทอง ตอน 5 ระหว่าง กม.43+000 – กม.43+600 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2 แห่ง) 08/12/2564 300,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
725 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ระหว่าง กม.88+500 - กม.100+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 08/12/2564 500,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
726 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.50+700 - กม.52+700 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3 แห่ง) 08/12/2564 450,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
727 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง ตอน 1 ระหว่าง กม.53+760 - กม.58+250 04/02/2565 18,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
728 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ระหว่าง กม.86+750 - กม.87+375 01/02/2565 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
729 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน นครราชสีมา - หัวทะเล ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+950 01/02/2565 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
730 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.68+200 - กม.69+870 LT. 22/12/2564 20,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
731 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ตอน 1 ที่ กม.67+500 RT. 01/02/2565 10,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
732 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ที่ กม.83+500 LT. 01/02/2565 10,560,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
733 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.47+620 - กม.49+180 LT. 01/02/2565 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
734 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด ระหว่าง กม.7+875 - กม.8+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/01/2565 20,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
735 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.110+450 - กม.129+900 04/02/2565 15,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 721 ถึง 735 จาก 871 รายการ